Lietošanas noteikumi

Spēkā no 01.02.2020.

Pirms uzsākt tīmekļa lapas un Interneta veikala www.groundscrews.shop lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Lietošanas noteikumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) tīmekļa vietnes un Interneta veikala www.groundscrews.shop (turpmāk – groundscrews.shop) lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. SIA "Ponton.LV", vienotais reģistrācijas numurs 40003808253, juridiskā adrese: Rīga, Stigu iela 4, LV-1021, tālr. numurs: +371 2924 3934 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina groundscrews.shop pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziskā persona, kura nav PVN maksātāja un kura iegādājas preces groundscrews.shop un kura par šīm precēm vai pakalpojumiem norēķinās, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu caur privāto fiziskas personas kontu bankā (turpmāk – Pircējs). Šie Noteikumi ir saistoši katram Pircējam neatkarīgi no tā, vai Pircējs izveido savu lietotāja kontu tīmekļa vietnē.
1.4. Tiesības iepirkties groundscrews.shop ir rīcībspējīgām fiziskām personām, t.i. personām, kuras ir sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
1.5. Par juridisku personu šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīta arī fiziska persona, kas reģistrējas kā preces pircējs vai pakalpojuma saņēmējs groundscrews.shop un veic bezskaidras naudas pārskaitījumu par precēm vai pakalpojumiem caur juridiskās personas kontu bankā.
1.6. Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā groundscrews.shop piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmanto citus groundscrews.shop pakalpojumus, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.
1.6.1. Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu groundscrews.shop. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preces nodošanai. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā groundscrews.shop.
1.6.2. Pārdevējs neglabā noslēgtos Līgumus par groundscrews.shop iegādātām precēm, tie ir pieejami Pircējam katru reizi pirms pirkuma veikšanas.
1.7. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot groundscrews.shop sadaļā “Lietošanas noteikumi”. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar groundscrews.shop Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.
1.8. Pircējs nav tiesīgs izmantot Interneta veikala groundscrews.shop pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem. Tādā gadījumā Pārdevējs aicina Pircēju iepirkties tuvākajā GROUNDSCREWS.SHOP veikalā.
1.9. Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi groundscrews.shop.
1.10. Pārdevējam, ievietojot groundscrews.shop attiecīgu paziņojumu vai bez brīdinājuma, ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi groundscrews.shop vai pavisam pārtraukt Interneta veikala groundscrews.shop darbību.

2. PREČU RAKSTUROJUMS UN CENAS

2.1. Preču cenas groundscrews.shop norādītas euro valūtā, pievienotās vērtības nodokli (PVN) ieskaitot. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
2.2. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu, cenas, noteikt precēm speciālo cenu. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces pasūtījuma veikšanas brīdī.
2.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli.

3. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Pasūtīt un pirkt Interneta veikalā groundscrews.shop piedāvātas preces un pakalpojumus var tikai reģistrētie klienti. Minimālā pasūtījuma summa ir 19,99 EUR (deviņpadsmit euro, deviņdesmit deviņi centi).
3.2. Lai iegādātos preces Interneta veikalā groundscrews.shop, jāveic šādi soļi:
3.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojiet to "Pirkumu grozam",
3.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas "Pirkumu grozā", nospiest Turpināt;
3.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Pirkt”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama ar bezskaidras naudas pārskaitījumu.
3.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama ar šādiem norēķināšanās veidiem, veicot:
3.3.1. ar internetbankas palīdzību – bezskaidras naudas pārskaitījumu;
3.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot groundscrews.shop pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
3.4.1. prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
3.4.2. preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā.
3.4.3. Pircējs nav iepazinies ar groundscrews.shop Noteikumiem.
3.5. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
3.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar e-pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
3.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info@groundscrews.shop. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu Pircējs var saglabāt pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4. PREČU PIEGĀDE (SAŅEMŠANA)

4.1. Interneta veikalā groundcrews.shop pasūtītās preces Pircējam ir jāsaņem GROUNDSCREWS.SHOP noliktavā, ja Pircējs, pasūtot pasūtījumu, izvēlējās iespēju “Paņemt no noliktavas”, ņemot vērā noliktavas darba laiku. Pircējs var arī izvēlēties piegādāt pasūtītās preces vēlamajā adresē saskaņā ar piegādēm, kuras piedāvā groundscrews.shop. Preču piegādes izmaksas un nosacījumus vēlamajā adresē pēc pasūtījuma veikšanas precizēs Pārdevējs un Pircējs.
4.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) līdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pirkuma maksa par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm ir pilnā apmērā saņemta Pārdevēja kontā, Pārdevējs sagatavo preci nodošanai Klientam. Kad prece ir sagatavota nodošanai, Pārdevējs informē par to Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS. Paziņojumā vai SMS ir ietverta sīkāka informācija par pasūtījumu: pasūtījuma numurs un preces saņemšanas vieta (noliktavas GROUNDSCREWS.SHOP vai adrese, kuru izvēlējies Pircējs).
4.3. Preces saņemšana vai piegāde ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.
4.4. Pirms preces saņemšanas GROUNDSCREWS.SHOP noliktavā, Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, Pārdevējam ir tiesības neizsniegt preces.
4.5. Pircējam preci GROUNDSCREWS.SHOP noliktavā jāizņem 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādāk. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai no dienas, kad šāds paziņojums nosūtīts ar SMS.
4.6. Ja Pircējs neizņem preci 4.5. punktā noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam papildu izdevumus, kas radušies Pārdevējam saistībā ar preci (piemēram: ar preces glabāšanu saistītos izdevumus utt.). Pārdevējs atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu, ieturot Pārdevējam radušos papildu izdevumus.
4.7. Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar piegādes lapu un pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs un Pārdevēja pārstāvis. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces saņemšanu un minēto dokumentu parakstīšanu. Ja Pircējs izvēlējies preces piegādi uz sev vēlamo adresi, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē. Par pasūtījuma izpildi Pārdevējs informē Pircēju, nosūtot paziņojumu, izmatojot Pircēja e-pasta adresi, vai nosūta SMS.

5. ATCELŠANA UN IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

5.1. Lai veiktu izmaiņas pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar GROUNDSCREWS.SHOP klientu servisu, izmantojot e-pastu: info@groundscrews.shop
5.2. Lai atceltu pasūtījumu, Pircējam ir jāsazinās ar GROUNDSCREWS.SHOP klientu servisu, izmantojot e-pastu: info@groundscrews.shop vai jāatceļ pasūtījums sadaļā “Mani pasūtījumi”, ja pasūtījums tika veikts no reģistrēta konta un pasūtījuma statuss ir “Gaidīts”.

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no Līguma, un atgriezt Interneta veikalā groundscrews.shop iegādātās preces atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita (1) no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā; (2) no līguma noslēgšanas dienas, ja tiek sniegts pakalpojums; (3) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci; (4) ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir ieguvusi valdījumā preces pēdējo partiju vai daļu.
6.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot:
6.2.1. Pircējs var elektroniski aizpildīt un iesniegt doto atteikuma veidlapu vai kādu citu nepārprotamu paziņojumu, izmantojot GROUNDSCREWS.SHOP klientu servisa e-pasta adresi: info@groundscrews.shop vai iesniedzot paziņojumu tuvākajā GROUNDSCREWS.SHOP veikalā.
6.3. Ja Pircējs neizmanto standarta atteikuma veidlapas paraugu, paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
6.3.1. pasūtījuma numuru;
6.3.2. pasūtījuma veikšanas datumu;
6.3.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
6.3.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;
6.3.5. precīzu preces nosaukumu;
6.3.6. bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
6.4. Pircējs atgriež preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota vai nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
6.5. Pircējs nodod preci GROUNDSCREWS.SHOP noliktavā, vai arī nosūta pa pastu. Atgriežot pasūtījumu pa pastu, tas jāsūta uz adresi: "Brunaviņas", Dreliņi, Stopiņu novads, LV-2130.
6.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, tostarp vislētākās piedāvātās piegādes izmaksas. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
6.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
6.8. Ja Pircējs ir skaidri izteicis vēlēšanos izmantot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus.
6.9. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
6.10. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību vai darbības noskaidrošanai.
6.11. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Pircējam ir jārūpējas, lai preces netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī paliktu pilnā komplektācijā. Patērētāju tiesības regulējošo normatīvo aktu robežās Pircējam ir jārūpējas, lai tiktu saglabāts preču oriģinālais iepakojums un tas netiktu būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot). Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam Pārdevējs patur tiesības civiltiesiskā kārtā vērsties pret Pircēju tam normatīvajos aktos paredzēto tiesību ietvaros, kā arī izmantot citas tam normatīvajos aktos paredzētās tiesības.
6.12. Pircējs iespēju robežās preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – garantijas talonu (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
6.13. Atteikuma tiesības nepiemēro:
6.13.1. tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
6.13.2. tādu preču piegādei, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš;
6.13.3. tādu aizzīmogotu preču piegādei, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas;
6.13.4. tādu preču piegādei, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
6.13.5. tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko Pārdevējs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā;
6.13.6. pakalpojumu līgumiem pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar Pircēja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz Pārdevējs būs Līgumu izpildījis pilnībā;
6.13.7. citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

7. GARANTIJA

7.1. Interneta veikalā groundscrews.shop piedāvātajām precēm, ja tas norādīts preces pavaddokumentos un Interneta veikalā groundscrews.shop, tiek nodrošināta ražotāja garantija. Garantijas termiņš ir atkarīgs no ražotāja noteiktā un parasti ir vismaz 2 (divi) gadi, taču ražotājs var noteikt arī īsāku vai garāku garantijas termiņu.
7.2. Ražotāja garantija ir spēkā, ja tiek uzrādīts:
7.2.1. pirkumu apliecinoša dokumenta oriģināls. Maksājuma uzdevums un bankas izdruka par maksājuma izpildi netiek uzskatīti par pirkumu apliecinošiem dokumentiem;
7.2.2. aizpildīts garantijas talons (grāmatiņa vai kvītis) gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā.
7.3. Lai saņemtu ražotāja garantijas pakalpojumu, Pircējam nepieciešams nogādāt preci:
7.3.1. uz garantijas talonā noradīto servisa centru, vai
7.3.2. GROUNDSCREWS.SHOP noliktavā.
7.4. Izdevumus, kas saistīti ar preces transportēšanu un pasūtījuma sagatavošanu, sedz Pircējs.
7.5. Garantija ir saistoša tās devējam (ražotājam) atbilstoši garantijas dokumenta nosacījumiem.
7.6. Ražotāja garantijas nosacījumi neattiecas uz aksesuāriem, izejmateriāliem, barošanas elementiem un precēm ar ierobežotu resursu.
7.7. Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ.

8. PRETENZIJAS PAR LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠO PRECI VAI PAKALPOJUMU

8.1. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, ja Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.
8.2. Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām:
8.2.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību vai atlīdzināt preces neatbilstības novēršanas izdevumus;
8.2.2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
8.2.3. atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;
8.2.4. attiecīgi samazināt preces cenu.
8.3. Vispirms Pircējs izvirza Pārdevējam vienu no sekojošām prasībām :
8.3.1. bez atlīdzības novērst preces neatbilstību;
8.3.2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem.
8.4. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
8.5. Pircējs, kuram sniegts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums, vispirms ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Ja tas nav iespējams, Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina pakalpojuma cenu vai atmaksā par pakalpojumu samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par pakalpojumu samaksāto naudas summu, Pārdevējs ņem vērā labumu, ko Pircējs guvis, izmantojot pakalpojumu.
8.6. Pircēja tiesības pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojumu neatbilstību līguma noteikumiem, kā noteikts punktā 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5., attiecas uz visiem pirkumiem, neatkarīgi no tā, vai tos veic Interneta veikalā groundscrews.shop vai GROUNDSCREWS.SHOP veikalā.
8.7. Lai pieteiktu prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai pakalpojumu, Pircējs tiek aicināts aizpildīt prasījuma pieteikuma veidlapu un iesniegt to Pārdevējam tuvākajā GROUNDSCREWS.SHOP veikalā. Kopā ar pieteikumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību Pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
8.8. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, kas radušies parastā preču nolietojuma, apzinātu bojājumu, nolaidības, neatbilstošu darba apstākļu, lietošanas instrukciju neievērošanas, nepareizas lietošanas, pārveidošanas rezultātā vai remonta rezultātā, ja Pircējs patstāvīgi veic remontu bez Pārdevēja ziņas.
8.9. Gadījumos, kad prece Pircējam neder pēc izmēra, krāsas, formas vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, bet tā ir līguma noteikumiem atbilstoša, Pircējs nevar pieprasīt preci apmainīt pret citu preci. Tāpat kā preces apmaiņu, Pircējs nevar pieprasīt naudas atmaksāšanu, ja prece ir bez defektiem un bojājumiem, bet vienkārši nepatīk vai nav vajadzīga. Šis nosacījums neierobežo Pircēja likumiskās atteikuma tiesības pirkumiem, kas veikti Interneta veikalā groundscrews.shop.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Personas datu apstrādi – groundscrews.shop sadaļā “Privātuma politika”.

10. SĪKDATNES (cookies)

10.1. Groundscrews.shop tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina Interneta veikala groundscrews.shop plašākas izmantošanas iespējas. Vairāk par sīkdatnēm – groundscrews.shop sadaļā “Privātuma politika”.

11. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

11.1. Groundscrews.shop ir Pārdevēja un Pārdevēja sadarbības partneru īpašums un tas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2. Groundscrews.shop satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību īpašnieks vai turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.
11.3. Groundscrews.shop saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar piemērojamajiem intelektuālā īpašuma tiesību regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt groundscrews.shop ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
11.4. Groundscrews.shop intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanas gadījumā, Pārdevējs vai citas personas, kuru tiesības ir aizskartas, var celt prasījumu pret Pircēju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. SAITES

12.1. Pircēju ērtībai un informētībai groundscrews.shop var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar groundscrews.shop izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās tīmekļa vietnēs, un Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.
12.2. Apmeklējot trešo personu tīmekļa vietnes, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo vietņu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

13. ATBILDĪBA

13.1. Ja persona (fiziska persona vai juridiska persona) neievēro Noteikumu 1.3, 1.5. vai 1.6. punktu, tad noslēgtais līgums nav spēkā un tā ir atbildīga Pārdevējam par visiem zaudējumiem.
13.2. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties groundscrews.shop norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka tīmekļa vietne vai interneta veikals groundscrews.shop jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai groundscrews.shop darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja groundscrews.shop piedāvātā prece vai pakalpojums nav pieejams, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visas saskaņā ar līgumu samaksātās naudas summas.
13.3. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
13.4. Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala groundscrews.shop attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru, kas nav preces galvenās īpašības, neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
13.5. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala groundscrews.shop veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
13.6. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot norādīto Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti groundscrews.shop sadaļā “Kontakti”.
14.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar GROUNDSCREWS.SHOP klientu servisu. Kā arī, viņš var iesniegt sūdzību Strīdu izšķiršanas tiešsaistes platformā (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).
14.3. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu groundscrews.shop darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.
14.4. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Pircējam ir tiesības iesniegt Pārdevējam rakstveida iesniegumu, nosūtot to uz klientu servisa e-pasta adresi: info@groundscrews.shop, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu, kā arī pievienojot iesniegumam darījumu un citu apstākļu pamatojošu dokumentu kopijas. Pārdevējs izskatīs Pircēja iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, bet, ja tas objektīvi nebūs iespējams, saprātīgā termiņā, informējot Pircēju par pagarināto izskatīšanas termiņu un termiņa pagarinājuma nepieciešamību.
Ja Pircēju neapmierina Pārdevēja atbilde, Pircējam ir tiesības vērsties:
1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;
2) izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas, proti, vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/en);
3) tiešā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.